ಸಪ್ಪರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಡರ್

ಬೋಲ್ಟ್ಲೆಸ್ ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?